reception-ii-shTandlæge advokat

Tandlæger er på flere områder undergivet særregulering – derfor har du som tandlæg behov for rådgivere, der har brancheerfaring og kan rådgive og vejlede dig om de særlige forhold, der gør sig gældende indenfor netop tandlægebranchen.

Halling-Overgaard, Advokatfirma repræsenterer et større antal tandlæger i en række relationer, herunder i forbindelse med:

 • Etablering af tandlægevirksomhed
 • Valg af praksisform
 • Køb og salg af tandlægeklinik, herunder køb og salg af en andel af en tandlægepraksis
 • Etablering af klinikfællesskaber og samarbejdspraksis
 • Erhvervslejeret
 • Leasingkontrakter
 • Finansiering

Vi har en løbende dialog med de øvrige rådgivere tandlægerne ofte kommer kontakt med i forbindelse med opstart, drift og ophør af tandlægevirksomhed, herunder pengeinstitutter, revisorer, klinikmæglere m.fl. Derudover har vi løbende dialog med Tandlægeforeningen.

Valg af praksisform

Tandlægevirksomhed kan i henhold til Tandlægeoverenskomsten drives i en af følgende praksisformer:

 • Tandlægevirksomhed som enkeltmandsvirksomhed
 • Tandlægevirksomhed i personselskab, eksempelvis I/S
 • Tandlægevirksomhed i kapitalselskab (anpartsselskab- eller aktieselskab)

Mens enkeltmandsvirksomheden er kendetegnet ved, at der kun er én ejer, er et personselskab, eksempelvis et interessentskab, kendetegnet ved at der mindst er to ejere.

Fælles for enkeltmandsvirksomheden og personselskabet er, at ejerne hæfter personligt for tandlægevirksomhedens forpligtelser. Ejerne i et personselskab kan dog være kapitalselskaber, hvilket har den fordel, at de ultimative ejeres hæftelse de facto begrænses til deres indskud i kapitalselskabet – typisk et anpartsselskab med en minimumskapital på kr. 50.000.

For kapitalselskaber (anparts- og aktieselskaber) er der ingen begrænsninger i relation til antallet af ejere. Kapitalselskabet kan således stiftes med en ejerkreds bestående en enkelt eller flere ejere. Et af kapitalselskabets særlige kendetegn er, at ejerne ikke hæfter for kapitalselskabets forpligtelser – ejernes risiko er dermed begrænset til deres respektive indskud i kapitalselskabet, forudsat naturligvis at ejerne ikke har kautioneret eller på anden vis stillet sikkerhed for kapitalselskabet.

Valget mellem de forskellige praksisformer bør du træffes i samråd med tandlægens rådgivere, herunder revisor og advokat. Det er ikke muligt at fremhæve én praksisform som den rigtige – den rigtige praksisform for dig afhænger af dine personlige forhold og risikoprofil. Læs mere i artiklen Tandlægens praksisformer.

Køb af tandlægeklinik og praksisandel

Når beslutningen om at blive selvstændig er truffet, er der et par helt overordnede forhold, som du som tandlæge bør overveje.

Først og fremmest bør du overveje, om du har lyst til at købe en del af en praksis eller en hel klinik.

Køb af en praksisandel har den fordel fremfor køb af en hel tandlægeklinik, at du ikke ejer klinikken alene, og dermed kan dele de administrative opgaver med dine partnere. Derudover lægger mange købere af praksisandele vægt på den faglige sparring og den daglige sociale omgang med ligesindede partnere.

Omvendt medfører køb af en praksisandel også, at du kun får medbestemmelse på klinikken. Du kan altså ikke udenom dine partnerkolleger træffe beslutninger på klinikkens vegne. En af de store fordele ved køb af en samlet tandlægeklinik er netop, at du som køber får retten til alene at udstikke retningen for klinikken.

Når du har besluttet dig for om du vil købe en del af en tandlægepraksis eller en hel klinik, bør du overveje, om du vil købe dig ind i en klinik du kender eller i en klinik du ikke har nogen relationer til.

Særligt yngre tandlæger lader til at foretrække at købe sig ind i en klinik, de kender i forvejen. Når tandlægen kender klinikken i forvejen, typisk i kraft af et ansættelsesforhold, vil overgangen til ejer eller medejer typisk være betydelig lettere end det gør sig gældende ved køb af en tandlægeklinik, som ikke er kendt af tandlægen på forhånd.

Den største fordel ved at købe sig ind i en tandlægeklinik, som tandlægen ikke har bestående relationer eller kendskab til, er typisk, at indgroede vaner og traditioner ikke følger med købet, som det nogle gange er tilfældet ved køb ind i en kendt klinik. Tandlægen kan således viske tavlen ren og skal ikke spekulere over, hvad tidligere medarbejderkolleger tænker om deres nye arbejdsgiver.

Køb af en tandlægepraksis er en virksomhedsoverdragelse, men behøver ikke være kompliceret. Det vigtigste er, at du som tandlæge føler dig tryg ved processen, og de rådgivere, du benytter. Læs mere i artiklen Køb af tandlægepraksis.

Salg af tandlægeklinik

Overvejer du at sælge din tandlægepraksis eller en del af den?

Hvis du er tandlæge og påtænker at gå på pension, eller af andre årsager ønsker at afhænde din praksis, anbefaler vi normalt, at der rettes henvendelse til en af de etablerede klinikmæglere på markedet. Vi sætter dig gerne i kontakt med den rigtige klinikmægler.

Det kan også være en ide at rette henvendelse til en klinikmægler, hvis du blot ønsker at overdrage en del af din praksis. Ofte vil overdragelse af en praksisandel dog ske til en tandlæge, som du allerede kender, for eksempel en ansat. Der kan være mange fordele forbundet med at sælge en del af sin praksis til en anden tandlæge. Dels får du en at dele omkostninger og administrative opgaver med, dels får du en ligesindet sparringspartner.

Læs mere i artiklen Salg af tandlægeklinik

Værdiansættelse af tandlægeklinik

Uanset om du er køber eller sælger af en tandlægeklinik, er du sikkert interesseret i, hvordan klinikken værdiansættes. Værdiansættelse af en virksomhed er ingen eksakt videnskab – i sidste ende afhænger prisen af udbud og efterspørgsel.

Sædvanligvis vil grundlaget for værdiansættelsen af en tandlægeklinik dog udgøres af:

 • Klinikkens goodwill
 • Klinikkens anlægsaktiver
 • Klinikkens omsætningsaktiver

Tandlægeklinikkens goodwill er udtryk for klinikkens indtjeningspotentiale. Indtjeningspotentialet bæres i væsentlig grad af klinikkens portefølje af patienter. Derfor er det nødvendigt at analysere patientporteføljen, herunder i forhold til sammensætning og tilknytning til klinikken. Udover patientporteføljen er størrelsen af klinikkens omsætning og klinikkens geografiske placering væsentlige momenter i værdiansættelsen af goodwill.

Udover goodwill bærer tandlægeklinikkens anlægsaktiver naturligvis også en værdi. Anlægsaktiverne udgøres af driftsmateriel- og inventar, det vil sige units, vinkelstykker, røntgen, autoklaver m.v. Værdien af anlægsaktiverne vurderes sædvanligvis af en uafhængig vurderingsmand, eksempelvis fra et af de større dentaldepoter. I det omfang tandlægevirksomheden ejer den ejendom, hvorfra klinikken drives, vil denne ejendom skulle vurderes af en mægler.

Endelig vil tandlægeklinikkens omsætningsaktiver indgå i den samlede værdiansættelse. Det væsentligste del af tandlægeklinikkens omsætningsaktiver vil typisk bestå af varelageret, som enten kan vurderes af en uafhængig vurderingsmand eller ansættes skønsmæssigt af parterne.

Når værdien af en tandlægeklinik skal vurderes, anbefaler vi, at du allierer dig med rådgivere med branchekendskab og kendskab på prissætningen af tilsvarende klinikker. Et solidt kendskab til tandlægebranchen er en nødvendig forudsætning for at kunne estimere værdien af en tandlægeklinik korrekt.

Etablering af klinikfællesskaber og samarbejdspraksis

Der er en tendens til at tandlæger etablerer sig klinikfællesskaber. Årsagerne hertil kan være mange, men helt afgørende er formentlig ønsket om at have ligesindede partnerkolleger, som de administrative opgaver i klinikdriften kan deles med, og som kan tage del i faglig og social sparring.

Ved etablering af et klinikfællesskab er det vigtigt at få udarbejdet en god og gennemarbejdet I/S-kontrakt. Kontrakten, som kan beskrives som en ejeraftale eller en samarbejdsaftale, skal beskrive de spilleregler, der gælder for den fælles virksomhedsdrift og for parternes indbyrdes forhold.

Det er ikke muligt udtømmende at opremse alle de forhold, der bør reguleres i en kontrakt mellem parterne. Typisk reguleres vigtige forhold, herunder eksempelvis arbejdsforpligtelser, orlov, efteruddannelse, forkøbs- og køberettigheder, værdiansættelsesmetoder, patient- og konkurrenceklausuler, samt en række andre forhold. Læs mere om konkurrence- og patientklausuler her.

Sammenfatning

Hos Halling-Overgaard, Advokatfirma har vi stor erfaring med at rådgive om tandlægers særlige forhold. Vores rådgivning omfatter køb og salg af tandlægepraksis, nyetablering af klinikker, etablering af klinikfællesskaber og løbende rådgivning om driftsrelaterede forhold, herunder leasing, erhvervslejeret m.v.